dilluns, 15 de desembre de 2014

Projecte: La bústia digital. Una nova manera de comunicar-se!

Aprenents:
Les aprenents d'aquest projecte seran un grup d’alumnes que assisteixen a una Escola d'Adults, i en especial, al curs “Iniciació a la Informàtica per a jubilats”. Aquest grup està format per 6 persones, totes elles dones, que tenen una edat compresa entre els 60 i els 75 anys.

Descripció del problema:
Aquestes alumnes han estat aprenent des de l’inici d’aquest curs escolar com s’utilitza un ordinador i les seues funcions bàsiques.  En aquest moment(últimes setmanes), estan aprenent a conèixer què és internet i què poden trobar-hi.
Per mitjà d’aquest projecte, les alumnes van a interactuar amb internet. És a dir, van a començar a utilitzar la xarxa d’internet de manera activa i significativa. Van a  aprendre a utilitzar el correu electrònic. Un mitjà nou per als alumnes que serveix per una banda per comunicar-se de manera diferent, ja que elles fins ara sols ho fan de manera oral per mitjà del telèfon o de cara a cara. I d’altra banda, per enviar informació que volen compartir o ensenyar a algú sobre fotos o imatges.
Per tant, el principal problema en que es basa aquest projecte, i conseqüent, el principal objectiu,  és conèixer i saber utilitzar el correu electrònic com a mitjà de comunicació i com a mitjà per compartir informació amb les persones que les envolten.
Les alumnes necessitaran aprendre a grans trets què és un correu electrònic, per a què s’utilitza, com s’envien correus sense o amb documents adjunts, com llegir els que reben i gestionar el seu compte de correu. 
Seguint les aportacions de David Jonassen(1997), aquest projecte parteix amb les següents característiques:
- es tracta d’un problema ben estructurat, presenta una temàtica definida amb uns objectius concrets a assolir.
- es tracta d’un problema no massa complex, perquè la temàtica, les funcions i les variables que hi interactuen estan ben definides, però per les característiques personals de les alumnes pot ser que es transformi en complex.
- pel que fa a l’especificitat del camp, podem dir que malgrat estar contextualitzat i situat dins del ritme del curs, pot arribar a ser abstracte pel tema objecte del problema.  

Competències específiques a assolir:

§  Comunicativa lingüística i audiovisual
§  Tractament de la informació i competència digital
§  Aprendre a aprendre
§  Autonomia i iniciativa personal
§  Coneixement i interacció amb el món físic

Objectius:

Ø  Entendre què és el correu electrònic
Ø  Diferenciar entre una adreça de correu i una d’Internet
Ø  Obrir un compte de correu web
Ø  Redactar i enviar un correu
Ø  Rebre i llegir un correu
Ø  Adjuntar imatges
Ø  Entendre que per a redactar un missatge podem aprofitar els recursos apresos en l’edició de textos
Ø  Utilitzar amb correcció les eines bàsiques del correu electrònic web(adreces, enviar, reenviar, respondre missatges i adjuntar arxius).

Continguts:

ü  Conceptuals:
o   El funcionament del correu electrònic
o   El correu web
o   Composició i estructura del missatge
o   Reenviar i respondre missatges
o   Missatges individuals i missatges a un grup de destinataris
o   La privacitat dels destinataris
o   Correu no desitjat o spam
o   Fitxers adjunts

ü  Procedimentals:
o   Alta en un compte de correu web
o   Entrada al correu electrònic
o   Redacció i enviament d’un missatge
o   Lectura del correu entrant
o   Utilitzar les eines pròpies de l’editor de text
o   Utilització obligatòria de la línia d’assumpte
o   Resposta d’un missatge amb el text anterior o no
o   Adjunció de fitxers.

ü  Actitudinals:
o   Mostrar una actitud positiva de cara als nous aprenentatges
o   Adquisició de seguretat davant l’ús del correu
o   Adquisició de destreses en l’enviament de correus
o   Autonomia en l’enviament de correus
o   Treball col·laboratiu
o   Participació en les classes de manera activa


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada