dijous, 20 de novembre de 2014

Activitat 3: Informe de síntesis i mapa conceptual

1.- Introducció
Aquesta Prova d’Avaluació Continuada s’ha centrat en l’estudi i l’aprenentatge a partir dels conceptes: societat, tecnologia i educació. Per fer-ho hem utilitzat una nova metodologia que versa al voltant de la construcció del coneixement a partir de mapes conceptuals. Mapes conceptuals que intenten mostrar com el coneixement ha anat ampliant-se a poc a poc.
Per poder mostrar aquest aprenentatge conceptual, anem a organitzar aquest treball de manera ascendent. Comencem mostrant els  coneixements que posseíem al principi, i  a partir d’aquests els anem a ampliar amb la lectura dels materials i les eines consultades. 
Fer aquesta  PAC amb mapes conceptuals ens ha servit per poder ordenar els coneixements que posseíem sobre aquesta temàtica, i també per anar canalitzant i ordenant tot allò nou que s’ha estudiat al llarg de la lectura dels materials proposats.

Així doncs, comencem aquest treball amb la premissa anunciada al següent punt.
A l’activitat d’Avaluació Inicial se’ns demanava un mapa de conceptes que relacionara els termes Ciència, Tecnologia, Societat i Educació. Quatre conceptes que per la nostra formació i la nostra experiència ja posseíem una construcció mental d’ells, és a dir, del seu significat i del seu àmbit d’aplicació. Així és com vam presentar aquest mapa conceptual sense utilitzar cap programari informàtic.


Com podem observar dalt, l’esquema era molt primitiu i contenia pocs nodes, relacions i conceptes. Amb ell es volia expressar la idea de que la Ciència i la Tecnologia estan relacionades entre sí(interaccionen). I com aquestes dues estan a la vegada interaccionant amb la societat al mateix temps. Així, els tres conceptes que interaccionen entre ells, estan presents en tots els contextos de la societat i entre aquests remarcaven l’àmbit de l’educació.

Per això afirmem que si la tecnologia està inserida en tos els àmbits de la societat, també ha d’estar present en l’àmbit educatiu. 

3.- Mapa conceptual final i comparativa entre els dos
El primer a observar en el mapa conceptual final que està al final d’aquest punt, és la relació que hi ha entre els tres conceptes: ciència, tecnologia i societat. Cap d’ells està subordinat entre ells, sinó més bé, estan interrelacionats entre ells. Els tres depenen dels tres. Cap naix d’un espai buit, sinó que estan contextualitzats. Els tres conceptes estan assenyalats en lletra gran i estan disposats en forma de triangle amb fletxes que els uneixen cap als altres dos conceptes.
Pel que fa al concepte de ciència, aquest interacciona amb la societat i amb la tecnologia. Amb la societat perquè el seu estudi i les seues investigacions es creen en un context sociopolític i sociocultural, és a dir, en un temps, en un lloc i baix unes determinades corrents de pensaments. I amb la tecnologia perquè estan íntimament relacionades, les dos es beneficien mútuament.
Si ens centrem en la societat, aquesta també està lligada a la ciència i a la tecnologia. A la ciència perquè es crea en un context històrico-cultural-polític-econòmic, i a la tecnologia. D’aquests dos conceptes podem veure com naixen dos grans defensors, per una banda els que mantenen la postura determinista social i per l’altra els que defensen el contrari, la postura del corrent determinista tecnològic. Però malgrat aquestes postures, societat i tecnologia interaccionen entre elles, no va cap deslligada de l’altra. És per això que s’afegeix la perspectiva interactiva i la metàfora del teixit sense costures.
Pel que fa a la tecnologia, vegem per una banda com es mostren els mites que aquesta comporta des de la seua aparició, i per l’altra banda vegem com d’aquesta apareixen les tecnologies de la informació i la comunicació. Una nova vessant que fa que es creen noves actituds i nous reptes a la societat.

En quan a la Tecnologia Educativa, aquesta vessa també de la tecnologia de la informació. N’és una rama més. Fa referència al món educatiu, al món de la formació de les persones que vivim en la societat. Per tant està relacionada amb els humans i ens fa que apareguin noves formes d’aprendre i d’ensenyar. A l’esquema es mostren alguns dels canvis que comporta la tecnologia en l’àmbit educatiu. Entre ells com hi ha que adquirir noves competències, com és necessari un canvi en la metodologia, com hem d’adoptar els nous recursos didàctics que siguin idonis per a l’educació i per últim, la necessitat de crear i planificar dissenys educatius. L’objectiu del debat de l’anterior PAC era intervenir en dos temes dels proposats per al debat, però amb una condició. Hi havia que defensar una postura o una altra. A partir de les interaccions que s’hi estableixen entre els conceptes societat i tecnologia, hi havia que posicionar-se en la postura del determinisme social o adoptar la postura del determinisme tecnològic.
Ha resultat una mica difícil el fet de posicionar-se en una banda, ja que observàvem com les dos no podien anar separades, sinó que anaven de la mà, interaccionaven entre elles. Així és com després de la nostra intervenció al debat, diem que la societat necessita de la tecnologia i la tecnologia necessita de la societat.

Arribat aquest punt i després de l’estudi dels diferents materials podem llençar algunes afirmacions que fan referència a les preguntes de l’avaluació inicial:
-       La millora i el creixement tecnològic i científic estan lligats a la societat. Si s’encaminen cap a la producció de millores econòmiques i socials, la societat també ho experimentarà, i si per contra, aquestes canvien de rumb, la societat també s’hi veurà afectada.
-       La tecnologia no és neutral pel fet que està vinculada a la ciència (coneixement científic) i a la societat.
-       No podem tancar els ulls davant Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Aquestes han d’estar presents en l’àmbit educatiu, però sempre amb una planificació i amb uns objectius prefixats.
-       El context (temps, espai, situació, ...) sempre interactua amb la ciència i la tecnologia.

A principi d’aquest document dèiem que ens havíem basat en l’aprenentatge a partir de mapes conceptuals. Per això hem mostrat els dos mapes conceptuals i hem intentat explicar el canvi que s’ha produït entre aquests. En aquest procés podem observar com hem reubicat i hem canviat la interacció entre els tres conceptes: ciència, tecnologia i societat. Ara podem afirmar com tenim una definició clara i argumentada de  cadascun dels conceptes i quines són les relacions que s’hi estableixen entre les tres.

Després de l’estudi, l’anàlisi, la reflexió del debat i de l’avaluació inicial, diem que ciència, tecnologia i societat van unides. Les tres interaccionen entre sí. La seua relació juntament amb el seu desenvolupament van lligats estretament amb el context on es produeixen, tenen a veure en el context econòmic, polític i sociocultural per una banda, i per l’altra amb el temps i l’espai.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada